Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Bosboom PR gevestigd Dordrecht, ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 63073005.

1. Definities
2. Algemeen
3. Opdrachten
4. Levering
5. Betaling
6. Zekerheid
7. Reclames
8. Geheimhouding
9. Aansprakelijkheid
10. Vrijwaring
11. Eigendomsvoorbehoud
12. Auteursrecht
13. Concurrentiebepaling
14. Wanprestatie en ontbinding
15. Toepasselijk recht
16. Geschillen

1. Definities
In deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die Bosboom PR een opdracht heeft gegeven. Bosboom PR zal als zijn opdrachtgever mogen beschouwen degene die de opdracht heeft verstrekt. Tenzij deze uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven krachtens een last te handelen uit naam en voor rekening van een derde, mits de naam en het adres van de derde tegelijkertijd aan Bosboom PR zijn verstrekt. Ingeval degene, die handelt krachtens een last uit naam en voor rekening van een derde, de naam en het adres van de derde niet noemt, is deze gevolmachtigde naast de derde hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit de overeenkomst met Bosboom PR.

2. Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle orderbevestigingen, leveringen en diensten van Bosboom PR, alsmede op alle overeenkomsten die worden gesloten door BosbooPR.
2.2 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de algemene voorwaarden van de opdrachtgever uitgesloten. Door het geven van de opdracht accepteert de opdrachtgever de algemene voorwaarden van Bosboom PR.

3. Opdrachten
3.1 Overeenkomsten met Bosboom PR komen uitsluitend *schriftelijk tot stand. Mondelinge overeenkomsten of later overeengekomen wijzigingen worden schriftelijk bevestigd naar opdrachtgever door Bosboom PR. * schriftelijk betekent: per post of per e-mail  
3.2 Een opdracht wordt steeds, zelfs na bevestiging van de opdracht, aanvaard onder het voorbehoud, dat Bosboom PR, na te hebben kennisgenomen van de opdracht, het recht zal hebben binnen redelijke tijd daarna, de opdracht alsnog te weigeren, zonder dientengevolge tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
3.3 Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van lonen, valutakoersen en/of factoren, die de prijs van de goederen en/of de diensten van Bosboom PR mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Bosboom PR gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Bosboom PR is slechts gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen uit te voeren.
3.4 Bosboom PR is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te doen uitvoeren.
3.5 Als opdrachtgever akkoord gaat met een offerte waarbij het totale offertebedrag groter is dan € 750, dan brengt Bosboom PR standaard een voorschot van 50% van het betreffende offertebedrag in rekening. Dit voorschot dient door opdrachtgever vóór de aflevering van de door opdrachtnemer verrichte prestatie te zijn betaald.

4. Levering
4.1 Levertijden zullen door Bosboom PR schriftelijk worden aangegeven. De levertijd is sterk afhankelijk van eventueel nog aan te leveren materiaal en tijdige terugkoppeling door opdrachtgever ná aanleveren van een concept door Bosboom PR. Situatie van overmacht kan ook reden zijn om de gestelde opleverdatum te verschuiven.
4.2 De opdrachtgever heeft recht op één correctieronde. Bosboom PR factureert overige correctierondes. Tenzij dit anders en schriftelijk is overeengekomen.
4.3 Correcties, vragen, op- en aanmerkingen, dienen binnen 7 dagen te worden doorgegeven aan Bosboom PR.  4.4 Teksten worden digitaal geleverd (doc(x)-document, oftewel Word)) tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5. Betaling
5.1 Betaling van facturen dient plaats te vinden zonder enige korting of verrekening binnen twee weken na factuurdatum. Bosboom PR kan factureren in gedeelten per afgeleverd onderdeel van enige opdracht. De wederpartij is bij niet volledige betaling in verzuim door het verstrijken van voormelde (fatale) betalingstermijn. Indien de wederpartij in verzuim is, worden alle facturen onmiddellijk volledig opeisbaar.
5.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn, netto binnen 14 dagen na factuurdatum, kunnen door Bosboom PR standaard administratiekosten in rekening gebracht worden. Na één week volgt een eerste herinnering. Wordt deze herinnering niet binnen 1 week betaald, dan worden er €12,95 administratiekosten in rekening gebracht in een tweede herinnering. Wordt deze 2e herinnering ook niet opgevolgd, dan treedt een incassoprocedure in werking.
5.3 Bij niet tijdige betaling binnen de gestelde termijnen is opdrachtgever in verzuim, zonder dat ingebrekestelling door opdrachtnemer is vereist. Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim tot  aan het moment van volledige voldoening de wettelijke rente verschuldigd.

6. Zekerheid
6.1 Elke overeenkomst wordt door Bosboom PR gesloten onder de opschortende voorwaarde dat de kredietwaardigheid van de opdrachtgever genoegzaam aan Bosboom PR is gebleken en/of gewaarborgd. Indien Bosboom PR zulks wenst, dient de opdrachtgever te allen tijde zekerheid te stellen.
6.2 Indien de zekerheidsstelling niet wordt verstrekt, is Bosboom PR gerechtigd om, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de (verdere) uitvoering van de opdracht op te schorten, totdat de gevraagde zekerheidsstelling is gegeven, onverminderd het bepaalde in artikel 7.

7. Reclames
7.1 Reclames (en correcties) dienen uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de productie door de opdrachtgever schriftelijk bij Bosboom PR te worden ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht de tekstproductie onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud te hebben geaccepteerd en goedgekeurd. Reclames op andere wijze gedaan of te late reclames kunnen geen effect sorteren ten aanzien van de acceptatie.
7.2 Het recht van de opdrachtgever om tegen de factuur van Bosboom PR te reclameren, vervalt zeven dagen na factuurdatum.

8. Geheimhouding
8.1 Zowel Bosboom PR als de eventueel door hem in te schakelen derde(n), als de opdrachtgever, zijn verplicht alle informatie, die door één der partijen wordt verstrekt dan wel waarvan één der partijen kennis krijgt, geheim te houden en niet bekend te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beide andere partijen.
8.2 In geval van schending van de geheimhouding door personen wier hulp Bosboom PR gebruikt bij de uitvoering van de opdracht, is Bosboom PR niet aansprakelijk, met inachtneming van hetgeen in artikel 9 is bepaald omtrent de aansprakelijkheid.

9. Aansprakelijkheid
9.1 Bosboom PR is nimmer gehouden tot vergoeding van de bedrijfsschade, winstderving, schade voortvloeiend uit de aanspraken van derden jegens de opdrachtgever, vervolgschade, tenzij er sprake is van in rechte aangetoonde opzet of grove schuld van Bosboom PR.
9.2 Bosboom PR is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies, vernietiging en/of beschadiging van de haar toevertrouwde akten, documenten e.d., tenzij dit te wijten is aan opzet of grove schuld van Bosboom PR.
9.3 Bosboom PR is niet aansprakelijk voor gedragingen van personen, wier hulp zij gebruikt  bij de uitvoering van de opdracht.
9.4 Na verloop van drie maanden na aflevering van een productie vervalt het recht van de opdrachtgever om met betrekking tot deze productie schadevergoeding van Bosboom PR te vorderen.
9.5 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor consequenties van het gebruik van specialistische en/of in de branche of het bedrijf van opdrachtgever gebruikelijke terminologie. De technische verificatie dient na aflevering door de opdrachtgever te geschieden alvorens de vertaling in gebruik te nemen. Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft de opdrachtnemer van iedere aansprakelijkheid.

10. Vrijwaring
10.1 De opdrachtgever garandeert dat Bosboom PR gerechtigd is de haar gegeven opdracht(en) uit te voeren zonder daarbij rechten van derden te schenden.
10.2 De opdrachtgever vrijwaart Bosboom PR tegen alle aanspraken van derden ter zake van de in het kader van de opdracht te vervaardigen productie.

11. Eigendomsvoorbehoud
11.1 Alle door Bosboom PR geleverde producties zijn en blijven haar eigendom, zolang de opdrachtgever niet volledig aan zijn (betalings)verplichtingen jegens Bosboom PR heeft voldaan.
11.2 Het is de opdrachtgever verboden de geleverde productie te verkopen of op enigerlei wijze zakelijk aan te wenden, zolang niet volledige betaling aan Bosboom PR heeft plaatsgevonden. Het gebruiksrecht van de opdrachtgever met betrekking tot de productie, geleverd door Bosboom PR, eindigt indien en zodra de opdrachtgever enige verplichting tegenover Bosboom PR niet tijdig nakomt.

12. Auteursrecht
12.1 Teksten zijn uitsluitend bedoeld voor de communicatie-uiting (en veelvoudiging daarvan) zoals is afgesproken tenzij anders is overeengekomen. Bijvoorbeeld: wanneer u een foldertekst heeft afgenomen is het alleen toegestaan om de tekst voor een website te gebruiken wanneer dit schriftelijk is overeengekomen.

13. Concurrentiebepaling
13.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan anders dan door Bosboom PR een opdracht te verstrekken aan derden die door Bosboom PR bij de uitvoering van de opdracht(en) zijn ingeschakeld. Bij overtreding van deze bepaling verbeurt de opdrachtgever aan Bosboom PR een boete gelijk aan vier maal het aan de niet toegestane opdracht verbonden honorarium met een minimum van € 2.500,-- (tweeduizend vijfhonderd euro) exclusief BTW, onverminderd het recht van Bosboom PR om naast de boete schadevergoeding te vorderen.
13.2 Is tengevolge van overmacht Bosboom PR niet in staat tot nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de opdracht, of is tengevolge van overmacht de nakoming van de overeenkomst vertraagd, dan kan Bosboom PR de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding aan de opdrachtgever ter zake van de ontbinding.
13.3 Onder overmacht wordt verstaan hetgeen daaronder naar het normale spraakgebruik, wet, doctrine en jurisprudentie geacht moet worden verstaan. Daarnaast valt daaronder ook het uitblijven van aanvoer of  stagnatie in de aanvoer van materialen of de levering en/of reparatie van productiemiddelen en in het algemeen omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of invloedssfeer van Bosboom PR vallen en/of waarvan in redelijkheid niet van Bosboom PR verwacht mag en kan worden, dat hij daarop invloed uitoefent.
13.4 Zo spoedig mogelijk na het intreden van de overmachtsituatie wordt de opdrachtgever hiervan door Bosboom PR schriftelijk op de hoogte gebracht.

14. Wanprestatie'en'ontbinding

14.1 Indien:
- de opdrachtgever niet of niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan, dan wel enige andere bepaling van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet of niet tijdig of onvolledig nakomt;
- ten laste van de opdrachtgever op diens goederen en/of gelden beslag wordt gelegd;
- een faillissement of een surséance van betaling van de opdrachtgever wordt aangevraagd;
- de opdrachtgever niet in staat is voldoende zekerheid te stellen; wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Bosboom PR gerechtigd de uitvoering van de nog lopende overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten, c.q. zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden zonder gehoudenheid tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever.

14.2 Indien zich één of meerdere gevallen, genoemd in lid 1 voordoen, is het aan Bosboom PR verschuldigde zonder sommatie of ingebrekestelling alsdan terstond opeisbaar. Bosboom PR kan alsdan tevens aanspraak maken op de contractuele rente welke hierbij door partijen  wordt vastgesteld op 2% per maand, gerekend vanaf de factuurdatum tot aan het tijdstip der algehele voldoening, een gedeelte van de maand te rekenen als een gehele maand.
14.3 Vanaf de datum van het verstrijken van de voormelde betalingstermijn zal de wederpartij de wettelijke rente zijn verschuldigd. Tevens zal de wederpartij na eerste schriftelijke herinnering of aanmaning als buitengerechtelijke kosten verschuldigd zijn een bedrag te berekenen naar het gebruikelijke incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 50,-- over de eerste € 2.950,-- 15% over het meerdere tot € 5.900,-- 10% over het meerdere tot € 14.750,-- 8% over het meerdere tot € 59.000,-- 5% over het meerdere boven € 59.000,-- 3%.
14.4 Met name komen ook ten laste van de opdrachtgever declaraties van de rechtskundigen voor juridische bijstand, zowel in als buiten rechte, ook voor zoveel deze declaraties door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan.
14.5 Bij niet-tijdige betaling van één of meer facturen zal Bosboom PR bij latere leveringen en/of diensten contante betaling dan wel voorschotbetaling kunnen verlangen.

15. Toepasselijk recht
15.1 Op al de overeenkomsten met Bosboom PR alsook op deze algemene voorwaarden is  Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd bij eventuele verschillen in de Nederlandse en een tekst van deze voorwaarden in een andere taal heeft de Nederlandse tekst voorrang.

16. Geschillen
16.1 Alle geschillen, welke tussen Bosboom PR en de opdrachtgever met betrekking tot deze algemene voorwaarden en/of gesloten overeenkomsten rijzen, zullen met uitsluiting van de bevoegdheid van elke andere rechterlijke instantie in eerste aanleg worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Dordrecht, dan wel naar keuze van Bosboom PR de volgens de wettelijke bepalingen bevoegde rechter, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd. Bosboom PR behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de wederpartij voor de rechter van diens woonplaats te dagen.